Privacyverklaring Acupunctuurpraktijk Evenwicht

Voor een goede behandeling ben ik als behandelende therapeut op basis van de wet op de geneeskundige behandeling (WGBO) verplicht van u een dossier met persoonsgegevens aan te leggen. Dit dossier bevat uw naam, geboortedatum, (e-mail)adres, en telefoonnummer. Daarnaast maak ik aantekeningen van uw gezondheidsklachten en over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier eventueel gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer:

  • het zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

De behandelende therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog – uitsluitend met uw expliciete toestemming- voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren,
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens onze afwezigheid
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat we een zorgnota kunnen opstellen, die voldoet aan de eisen van uw zorgverzekeraar (naam, adres, geboortedatum, datum consult, aard van de behandeling).

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Bewaartermijn medisch dossier

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft). Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn van 15 jaar ingaat, vanaf het achttiende levensjaar. Deze gegevens moeten dus bewaard blijven tot het 34e levensjaar behalve als zij eerder overlijden. Dan geldt de bewaartermijn van 15 jaar vanaf de datum van overlijden. Voor overleden volwassenen dient het dossier 15 jaar bewaard te blijven vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling of vanaf de datum van overlijden.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

Cliënten hebben het recht op inzage, rectificatie en wissen van de persoonsgegevens. U kunt dit verzoek bijvoorbeeld mailen naar info@acupunctuurpraktijkevenwicht.nl.

Klachtrecht

Cliënten kunnen een klacht op het gebied van het omgaan met persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op deze website vormt op een enkele wijze een algemeen of individueel gezondheidsadvies. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de tekst op deze website, is dit geen garantie dat de beschreven informatie, volledig of juist is. Die acties die u wel of niet onderneemt ten aanzien van uw gezondheid na het lezen van de informatie en/of links op deze website, vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Het advies van Acupunctuurpraktijk Evenwicht is dan ook dat u ten alle tijden een gekwalificeerd arts raadpleegt wanneer u meer informatie wilt hebben over je eigen, specifieke gezondheidssituatie. Als eigenaar van deze website aanvaard ik geen aansprakelijkheid die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie en/of links op deze website.